Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Smarttek Yazılım ve Endüstriyel Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş. Kozyatağı Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak, BYOFIS Plaza No:14 Kat:7 Kadıköy, İstanbul  (“SMARTTEK“) olarak; müşterilerimize, personelimize, internet sitemizi ziyaret eden şahıslara ait kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

SMARTTEK ile paylaştığınız kişisel veriler, KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz;

 1. i)       Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. ii)      İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. iii)     Doğru ve güncel olarak,
 4. iv)     Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

SMARTTEK olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

 • Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Müşterilerimizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,
 • Reklam, doğrudan pazarlama, kişiye özel tanıtım, promosyon, anket yapmak,
 • Sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek,
 • Uygun teklif sunabilmek için analiz yapmak ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek ve bu amaçlarla anketler yapmak,
 • Müşterilerimize eğitimler sunmak,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için ya da bizim tabi olduğumuz kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Personelimize ve SMARTTEK’e iş başvurusunda bulunan kişilere ait kişisel veriler, İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yanı sıra; insan kaynakları yönetimi, performans değerlendirmesi, personel memnuniyetini artırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi nedenler ile SMARTTEK olarak tarafımızdan veya iş birliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil  bilgilerinde , mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yurt içine veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve avukatlık faaliyeti amacı doğrultusunda; ya da erişim sağlayıcılığı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kuruluşlar ile resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Bu kapsama kişisel verileriniz, SMARTTEK veya SMARTTEK adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, muhtelif sözleşmeler, iş başvurusu formları, internet sitesinde yer alan iletişim formları, dilekçeler, görüşmeler, kartvizitler, vekaletnameler, yetki belgeleri, SMARTTEK ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Yazılı talebinizi, “Kozyatağı Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak, BYOFIS Plaza No:14 Kat:7 Kadıköy, İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak, info@smarttekas.com.tr elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gereklidir.

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kişisel Verileri Koruma Politikamız ile ilgili diğer metinlere www.smarttekas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.